กลับหน้าหลัก
Thai

English

Home
ฟอร์นขนาดเล็ก ฟอร์นขนาดกลาง ฟอร์นขนาดใหญ่

หน้าหลัก >> พระราชบัญญัติเงินตรา
พระราชบัญญัติเงินตรา

หลักเกณฑ์การรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ชำรุด
ตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 12 และมาตรา 13 ได้บัญญัติเกี่ยวกับลักษณะและหลักเกณฑ์รับแลกไว้โดยสังเขปดังนี้
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา
ความผิดเกี่ยวกับการทำ จำหน่าย ใช้ หรือนำออกใช้ หรือมีไว้เพื่อนำออกใช้ มีความผิดตาม - พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 (และแก้ไขเพิ่มเติม) ม. ...
กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นปีที่ 13 ในรัชกาลปัจจุบัน

: [1]